Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.
?

5

Mācīšanās rezultāti

Mācīšanās rezultāti ir izglītības laikā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Latvijā mācīšanās rezultātus nosaka valsts izglītības standarti un profesiju standarti (profesionālās izglītības kvalifikācijām).

Augstākās izglītības kvalifikācijām mācīšanās rezultātus (plānotos studiju rezultātus) definē augstskolas.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

Mērķis:
Veicināt studenta attieksmju veidošanos, nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī personības kvalitātes izaugsmi, kāda nepieciešama drošības dienesta vadītājiem strādājot gan Latvijas Republikā, gan starptautiskajā vidē.

Rezultāti:
– spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;
– prot vadīt un koordinēt uzņēmuma aizsardzību pret pastāvošiem riskiem, to īpašumam vai personālam;
– veikt drošības struktūru vai apsardzes dienestu darba organizāciju un uzraudzību;
– nodrošināt un veikt uzraudzību par uzņēmuma drošības, ugunsdrošības u.c. normatīvo aktu prasībām.

 

Profesijas standarts
Latvijas profesiju klasifikators, kas izstrādāts atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas (International Labour Organization, ILO) izveidotajai Starptautiskajai standartizētai profesiju klasifikācijai (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08).
?

Drošības dienesta vadītājs (5419 03)

 • Zināšanas

  1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
  1.1. globalizācijas loma organizācijas drošības procesu attīstībā;
  1.2. loģika;
  1.3. filozofija.
  2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
  2.1. organizācijas drošības sistēmas un to attīstības tendences pasaulē;
  2.2. krimināltiesības un kriminālprocess;
  2.3. administratīvās tiesības un administratīvais process;
  2.4. komercdarbība;
  2.5. ekonomika;
  2.6. noziedzīgu nodarījumu novērtēšana un atklāšana;
  2.7. tirgzinība;
  2.8. kriminoloģija;
  2.9. kriminālistika;
  2.10. drošības aspekti Latvijas vēsturē;
  2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
  3.1. drošības teorija;
  3.2. lietvedība;
  3.3. datu aizsardzība;
  3.4. iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais regulējums;
  3.5. intelektuālā īpašuma tiesības;
  3.6. organizācijas drošība;
  3.7. ierobežotas pieejamības informācija;
  3.8. drošības tehniskie līdzekļi un to attīstība;
  3.9. vadības teorija;
  3.10. materiālo vērtību pavadīšana – apsardze;
  3.11. informāciju tehnoloģijas;
  3.12. apsardzes taktika;
  3.13. tiesību aizsardzības iestādes;
  3.14. stacionāro objektu apsardze;
  3.15. fizisko personu drošība;
  3.16. darba tiesiskās attiecības;
  3.17. darba aizsardzība;
  3.18. vides aizsardzība;
  3.19. komunikācijas vadība;
  3.20. prezentācijas tehnoloģijas risinājumi un māksla;
  3.21. retorika;
  3.22. stresa pārvaldība;
  3.23. saskarsmes psiholoģija;
  3.24. profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipi;
  3.25. pašaizsardzība;
  3.26. praktiskā šaušana;
  3.27. šaujamieroču uzbūve, darbības principi;
  3.28. pirmā palīdzība;
  3.29. valsts valoda;
  3.30. divas svešvalodas saziņas līmenī.

 • Prasmes

  1. Izstrādāt uzņēmuma drošības pasākumus.
  2. Noteikt prioritātes uzņēmuma drošības jomā.
  3. Plānot, organizēt un kontrolēt padotā personāla darbu, vadīt komandas/grupas darbu, risināt konflikta situācijas.
  4. Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un to ietekmi uz uzņēmuma drošību.
  5. Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus.
  6. Izprast uzņēmuma darbības kopsakarības.
  7. Analizēt ar uzņēmuma drošību saistītos jautājumus, vērtēt projektu efektivitāti, identificēt problēmas un ieviest progresīvus risinājumus un metodes uzņēmuma drošības jomā.
  8. Ievērot darba tiesisko attiecību normas un nodrošināt to izpildi.
  9. Izstrādāt uzņēmuma drošības risku samazināšanas plānu.
  10. Izmantot atbilstošas vadības metodes un formas.
  11. Orientēties valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā.
  12. Orientēties politiskajos, sociālajos un kultūras jautājumos valstī, reģionā, Eiropas Savienībā un pasaulē.
  13. Komunicēt un sadarboties ar personālu, uzņēmuma vadību, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, publiski uzstāties, paust, aizstāvēt un prezentēt savu viedokli.
  14. Izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas.
  15. Orientēties uzņēmuma darbību reglamentējošajos dokumentos un normatīvajos aktos.
  16. Organizēt un kontrolēt uzņēmuma drošības jomu reglamentējošo normatīvo aktu izdošanu un piemērošanu.
  17. Vadīt ar uzņēmuma drošību saistītās informācijas ieguvi, apstrādi un analīzi, kā arī izmantot šīs informācijas analīzes rezultātus praktiskā darbībā.
  18. Organizēt un vadīt uzņēmuma materiālo vērtību pavadīšanu un aizsardzību.
  19. Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savas darbības nodrošināšanai.
  20. Organizēt sabiedrisko drošību un kārtību uzņēmuma rīkotajos pasākumos, tai skaitā veikt preventīvas drošības darbības.
  21. Organizēt un veikt preventīvos drošības pasākumus uzņēmuma drošības jomā.
  22. Kontrolēt padotā personāla informācijas sistēmu lietošanu.
  23. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un nodrošināt to izpildi.
  24. Plānot un nodrošināt struktūrvienības finansiāli saimniecisko darbību, nosakot resursu izmantošanas prioritātes un kārtību, kā arī izvērtēt to izmantošanas efektivitāti.
  25. Organizēt, vadīt un kontrolēt iepirkuma procedūras uzņēmuma drošības jomā, kā arī kontrolēt līgumsaistību izpildi.
  26. Izprast personāla plānošanas, atlases un karjeras veidošanas procesu.
  27. Raksturot padoto personālu, novērtēt tā darbības rezultātus un dot uzdevumus, ievērojot padotā personāla personīgās īpašības un profesionālo kompetenci.
  28. Motivēt padoto personālu, veidojot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu struktūrvienībā.
  29. Novērtēt indivīda emocionālo stāvokli un risināt konflikta būtību.
  30. Izstrādāt profesionālās ētikas kodeksu un kontrolēt tā ieviešanu struktūrvienībā, kā arī kontrolēt padotā personāla vispārpieņemto uzvedības normu un ārējā izskata ievērošanu.
  31. Pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un dienesta šaujamieročus atbilstoši situācijai un ievērojot normatīvos aktus.
  32. Sniegt pirmo palīdzību.
  33. Pastāvīgi papildināt savas zināšanas, apgūt jaunu profesionālo informāciju un iemaņas.
  34. Pārvaldīt valsts valodu.
  35. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.
  36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

 • Kompetences

  1. Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma drošības struktūrvienības efektīvā vadīšanā un plānošanā, organizēt un koordinēt padotā personāla darbu noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
  2. Spēja izstrādāt uzņēmuma drošības stratēģiju, ievērojot uzņēmuma misiju un mērķus.
  3. Spēja pildīt amata pienākumus, nodrošinot rezultatīvu sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām drošības un tiesiskuma jomā.
  4. Spēja izstrādāt un īstenot sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus, preventīvos pasākumus, kontrolēt tiesību normu ievērošanu, tai skaitā sadarbībā ar kompetentām institūcijām.
  5. Spēja kvalitatīvi veikt uzņēmuma iespējamo risku un apdraudējumu analīzi, kā arī efektīvi izmantot iegūtos analīzes rezultātus uzņēmuma aizsardzībā.
  6. Spēja nodrošināt kvalitatīvu struktūrvienības darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un dokumentu pārvaldību.
  7. Spēja strādāt individuāli un grupā.
  8. Spēja loģiski formulēt darba uzdevumus un darba saturu.
  9. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību un objektīvi novērtēt padotā personāla darba rezultātus.
  10. Spēja uzņemties atbildību par padotā personāla un sava darba rezultātiem.
  11. Spēja nodrošināt padotā personāla kvalitatīvu profesionālo sagatavošanu, nosakot mācību vajadzības un organizējot kvalifikācijas paaugstināšanu.
  12. Spēja noteikt uzņēmuma darbinieku pienākumus drošības jomā.
  13. Spēja analizēt personas un personu grupas emocionālo stāvokli un izvērtēt stresa riskus.
  14. Spēja piemērot normatīvo aktu prasības uzņēmuma drošības jomā.
  15. Spēja sagatavot informāciju uzņēmuma vadībai drošības jomā.
  16. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku savas darbības nodrošināšanai.
  17. Spēja vadīt drošības struktūrvienības finanšu un saimniecisko darbību, nodrošinot resursu racionālu izmantošanu noteikto uzdevumu izpildei.
  18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas un nodrošināt to izpildi.
  19. Spēja nodrošināt uzņēmuma materiālo vērtību pavadīšanu un aizsardzību.
  20. Spēja komunicēt un sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, publiski uzstāties, paust, aizstāvēt un prezentēt savu viedokli.
  21. Spēja ievērot un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.
  22. Spēja izstrādāt drošības struktūrvienības profesionālās ētikas kodeksu.
  23. Spēja nodrošināt padotā personāla vispārpieņemto uzvedības normu un struktūrvienībā noteiktā ārējā izskata prasību ievērošanu.
  24. Spēja atbilstoši situācijai, ievērojot normatīvos aktus un drošības prasības, profesionāli izvēlēties un pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus vai šaujamieročus.
  25. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
  26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
  27. Spēja nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību.

Kvalifikācijas dokuments

Kvalifikācijas ieguves nosacījumi

Iepriekšējā kvalifikācija
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Ieguves veids 
Kvalifikācijas var iegūt izglītības programmu ietvaros vai neformāli apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas ceļā (profesionālajā izglītībā LKI 2.-4. līmenis).
?
Formāls (caur izglītības programmām)
Kredītpunkti 
Latvijas augstākās izglītības studiju apjoma mērvienība -1 kredītpunkts atbilst vienai studiju darba nedēļai pilna laika studijās (40 kredītpunkti par studiju gadu).

1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) kredītpunkts.
?
160
Ieguves ilgums 
Kvalifikācijas apguves ilgums pilna laika mācībās/studijās
?
4 gadi

Ietvarstruktūras līmenis

EKI līmenis

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir 8 līmeņi (1. – zemākais, 8. – augstākais).

EKI līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

LKI līmenis

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI) ir 8 līmeņi. (1. – zemākais, 8. – augstākais).

Līmeņi raksturo apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču (mācīšanās rezultātu) sarežģītības pakāpi.

LKI ietver izglītības pakāpes, sākot no pamatizglītības (1. līmenis – speciālā pamatizglītība) un beidzot ar augstāko izglītību (8. līmenis – doktors).


Uz Jēdzienu sadaļu
?

6

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Latvijā pastāv piecu profesionālās kvalifikācijas līmeņu (PKL) sistēma (1. – zemākais, 5. – augstākais).

PKL sistēmā ir iekļautas tikai profesionālās izglītības kvalifikācijas (pamatizglītības, vidējā un augstākās izglītības pakāpē).

PKL raksturo personas gatavību veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.


Uz Jēdzienu sadaļu
?

5

Kvalifikācijas joma, pakāpe un veids

Tematiskā joma (ISCED)
UNESCO izveidotā Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - ISCED (International Standard Classification of Education).

Izglītības tematiskā joma un programmu grupa ir ISCED klasifikācijas tematiskie līmeņi.
?

Civilā un militārā aizsardzība (86)

Izglītības programmu grupa (ISCED)

Personu un īpašuma aizsardzība (861)

Kvalifikācija izglītības pakāpē
LKI iekļautās Latvijas izglītības sistēmas pakāpes:
- pamatizglītība
- vidējā izglītība
- augstākā izglītība
?

Augstākā izglītība

Kvalifikācijas veids
Latvijas izglītības veidi:
-vispārējā izglītība
-profesionālā izglītība
-akadēmiskā izglītība
?

Profesionālā augstākās izglītības kvalifikācija

Pilna vai daļēja

Pilna kvalifikācija

Kvalifikācijas iegūšanas iespējas

Iestādes veids nav norādīts

Biznesa augstskola Turība | http://www.turiba.lv

Cita informācija

Valsts izglītības informācijas sistēma

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Aktīva kvalifikācija

Kvalifikācijas izdošanas periods: 1970-2017, 2018-2017

Pēdējie labojumi: 14.05.2018

Ievietots: 07.05.2016